صافکاری بدون رنگ

صافکاری بدون رنگ یا در اصطلاح عوام صافکاری بیرنگ یکی از انواع خدمات صافکاری و احیا بدنه خودرو هست. در این نوع از صافکاری بدون نیاز به رنگ کردن قسمت فرورفته یا برآمده صافکاری انجام میشود.
درب خودرو شما امکان دارد که در تصادف فرو رفته باشد و دچار صدمه شده باشد، برای برطرف کردن فرورفتگی به کمک یک صافکار نیاز خواهید داشت، صافکار حرفه ای با انجام کارهایی مانند حرارت دادن بر روی قسمت فرو رفته و یا استفاده از دستگاه های مکش مانند هاتباکس فرورفتگی درب خودرو شما را صافکاری خواهد کرد.

مجتمع فنی و آموزشی خدمات خودرو مرجانی، با اکیپ فنی متخصص و حرفه ای آماده ارائه خدمات صافکاری بدون رنگ خودرو شما میباشد.